İHALE İLANI
 
Şavşat Kaymakamlığı 
 
Muhtelif Grup Köy Yollarına toplam 13.185,00 ton Sıcak Asfalt Taşıma işi  
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 
 
( Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir ) 
 
1.İdarenin   
 
a)Adı ve Adresi                     : Şavşat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği- ŞAVŞAT 
 
b)Telefon veya faks no         : Tel:0 466 517 31 94,  fax: 0466 517 31 94 
 
2. İhale konusu yapım işinin   
 
a)Niteliği, türü, miktarı         : Ardanuç Sıcak Asfalt Plentinden Muhtelif Grup Köy yollarına Sıcak Asfalt (BSK)  
 
Taşınması İşi.  
 
No Yapılacak İşler Birim Miktar 
 
1  Düzenli-Kireçli-Hanlı  köyleri Grup yolu ton 1.118 
 
2 Çiftlik-Savaş-Otluca-Çavdarlı Grup yolu  ton 594 
 
3 Ilıca-Demirkapı-Akdamla Köyleri ton 1.118 
 
4 Çağlayan-Yağlı  Köyleri ton 495 
 
5 Cevizli Köyü ton 906 
 
6 Çukur Köyü Ton 495 
 
7 Meşeli-Köprülü Köyleri Ton 2.915 
 
8 Kireçli-Hanlı Köyleri grup yolu Ton 5.544 
 
TOPLAM : ton 13.185,00 
 
b)Yapılacağı yer           : Artvin İli Şavşat İlçesi  1- Düzenli-Kireçli-Hanlı  köyleri Grup yolu 2- Çiftlik-Savaş-Otluca-Çavdarlı 
 
Grup yolu  3- Ilıca-Demirkapı-Akdamla Köyleri 4- Çağlayan-Yağlı  Köyleri 5- Cevizli Köyü 6- Çukur 
 
Köyü 7- Meşeli-Köprülü Köyleri 8- Kireçli-Hanlı Köyleri grup yolu 
 
c)İşe Başlama Tarihi     : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 
d)İşin Süresi                 : Yer Tesliminden itibaren 90 takvim günüdür. 
 
a)Yapılacağı yer            : Artvin İli Şavşat Kaymakamlığı-Makam Odası 
 
b)Tarih ve Saati            : 14/08/2015  11.00 
 
görülebileceği yerler     : Artvin Web,Şavşat Web. Hükümet Konağı. Belediye Başkanlığı KHGB 
 
Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
 
       1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 
 
2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi(2015 yılına ait) 
 
3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
 
4.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 
5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 
 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
6. İhale tarihi itibari (30 gün içinde alınan belge)ile Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kesinleşmiş 
 
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
 
 7. İhale tarihi itibari ( 30 gün içinde alınan belge)ile Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi  borcu olmadığına dair belge 
 
 8.Teklif edilen bedelinin  %3(Yüzde üç) ‘ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutardaki geçici teminatın, Teminat 
 
Mektubu veya Birliğimizin TC Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki   28505663-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka 
 
9.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
 
10.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
 
       11. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
 
       13. İhale dokümanını satış bedeli 250,00 (İkiyüzelli) TL’dir. Bu bedel Birliğimizin Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki   
 
28505663-5001 nolu vadesiz hesabına yatırılarak, veya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe yetkilisine satış bedeli ödenerek, 
 
     14.İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 
     15. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2), (3), (4) ve (5) bentlerindeki belgeleri ayrı, 
 
    16.4734 sayılı Kamu ihale kanununun,4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
 
hükümleri gereğince geçici ve sürekli kamu İhalelerine katılmaya yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 
 
Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: Kapalı
 
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere 
 
      1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
 
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 
 
yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve 
 
2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
 
3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
 
4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla 
 
5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile 
 
6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim 
 
7.Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
 
8.Şavşat ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından 
 
dolayı sözleşmesi fesh edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
 
Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun 
 
tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir 
 
Madde  7-İhale Dökümanının Nerde Görülebileceği ve Hangi bedelle Alınacağı
 
İhale Dokümanının Görülebileceği Yer         : Artvin Web Şavşat Web, Hükümet Konağı, Belediye, KHGB 
 
İhale Dokümanının Bedeli                      
 
                                           
 
                                           
 
 
250 (İkiyüzelli) TL 
 
 
Artvin İli Şavşat Kaymakamlığı-Makam  Odası 
 
 
14.08.2015 
 
 
11.00 
 
                                              
 
7.1-Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; Teklifler ihale saatine kadar Şavşat İlçesi Köylere Hizmet Götürme 
 
7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye 
 
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. 
 
8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 (yüzde altı) 
 
8.2- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan 
 
8.3-Alınan geçici teminat ihale üzerinde kalmayanlara hemen iade edilir. İhale üzerine kalan yükleniciden toplam bedelin yüzde altı 
 
(%6) oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir. 
 
Madde 9-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 
1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 
 
soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü 
 
basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle 
 
birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak 
 
göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.           
 
2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine 
 
uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı 
 
yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin 
 
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya 
 
üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.           
 
3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen 
 
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve 
 
tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve 
 
bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.            
 
 4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz  
 
1.  Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif 
 
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada 
 
bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.           
 
2. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi 
 
veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. 
 
İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. 
 
3. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır. 
 
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu 
 
belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Madde 12- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi           
 
1. İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi 
 
mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal 
 
2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek 
 
duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal 
 
edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin 
 
iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.           
 
3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir 
 
Madde 13- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
 
 1-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale 
 
Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.
 
1- Sıcak Asfalt (BSK) nakli için en az  10 adet Damperli kamyon bulundurulacaktır.
 
2- Kamyonlar Finişere uyumlu 2005 ve üzeri modelde olacaktır.
 
3- Kamyonların her biri taşıma kapasitesi en az 20 ton ve üzeri olacak olup, günde en az 2 sefer yapacaktır. 
 
4- Teklif veren firma nakliye ilişkin mevzuatta öngörülen her türlü belgeye sahip olacaktır.
 
5- Kamyonlara ait ruhsat veya kira sözleşmesi fotokopisi ve ehliyet fotokopileri sözleşme sırasında hazır bulundurulacaktır.
 
6- Taşıma yapan araçların üzeri branda ile örtülecektir.
 
7- 13.185 ton Asfaltın tümünün sözleşme çerçevesinde kiralanan kamyonlara taşıttırılması esas olmakla birlikte mevsim 
 
şartları ve işin zamanında bitirilmesi açısından İl Özel İdaresine ait Kamyonlarla da taşıma yapılması durumunda İdare 
 
13.185 ton asfaltın tümünü yükleniciye taşıtamayabilir. Bu durumda yükleniciye sözleşme bedeli birim fiyat üzerinden KDV 
 
Hariç (………. X Kg) taşımış olduğu miktarı kadar ödeme yapılır.
 
İLAN OLUNUR
Copright 2013 © Şavşat Kaymakamlığı. Site Tasarım Hasan Tekin
T.C. ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞI @ Kurumsal İnternet Sitesi. Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şavşat Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2013 ©