İHALE İLANI
Şavşat Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
Akdamla, Ilıca, Eskikale, Üzümlü, Kayadibi, Yoncalı ve Yavuzköy Köyleri (Taş Duvar)  Sanat Yapıları İnşaatı Yapım İşi
( Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir )
1.İdarenin
 
a)Adı ve Adresi: Şavşat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ŞAVŞAT
 
 
b)Telefon veya faks no: Tel:0 466 517 31 94
                                         Faks:0466 517 31 94
 
 
2. İhale konusu yapım işinin
 
a)Niteliği, türü, miktarı: Sanat Yapıları İnşaatı
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
          SIRA NO                                                     SANAT YAPILARI                               BİRİMİ        MİKTARI
 
AKDAMLA KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
39.740
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
101.200
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
59.200
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
70.000
ILICA KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
13.160
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
25.500
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
12.260
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
25.500
ESKİKALE KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
38.320
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
88.500
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
49.200
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
75.000
ÜZÜMLÜ KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
10.960
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
28.500
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
6.860
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
28.500
 
KAYADİBİ KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
93.180
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
228.500
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
126.640
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
177.000
YONCALI KÖYÜ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
35.220
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
82.400
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
16.240
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
80.000
YAVUZKÖY KÖYÜ ŞAVŞAT EVİ TAŞ DUVAR
1
Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)
m3
68.530
2
Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat
m3
137.710
3
Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu
m3
54.160
4
Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması
m2
147.700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Yapılacağı yer
:
Artvin İli Şavşat İlçesi Akdamla, Ilıca, Eskikale, Üzümlü, Kayadibi, Yoncalı, Yavuzköy Köyleri
c)İşe Başlama Tarihi
:
Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi
:
Yer tesliminden itibaren 75 takvim günüdür.
3.İhalenin
 
 
a)Yapılacağı yer
:
Artvin İli Şavşat İlçesi Şavşat Kaymakamlığı-Makam Odası
b)Tarih ve Saati
:
01.07.2016  10.00
c)İhale dokümanının görülebileceği yerler
:
 Artvin Web. Şavşat Web. Hükümet Konağı. Belediye Başkanlığı KHGB
Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
        1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ( 2016yılına ait )
3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.İhale tarihi itibari(30 gün içinde alınan belge) ile mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
7.İhale tarihi itibari  (30 gün içinde  alınan belge)   ile mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
8.Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi vereceği Teklifin  % 30’undan az olmayacak şekilde aynı iş veya benzer işlere ait olacaktır. İş bitirme olarak( Köprü, Menfez, Sanat Yapıları i İnşaatları vb.) İş deneyimi olarak mimarlık, inşaat mühendisliği diplomaları geçerlidir.
9.Teklif bedelinin en az %3(Yüzde üç) ‘ü tutarında Teminat Mektubu veya Birliğimizin TC Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki 28505663-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
10.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
      12. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
      13. İhale dokümanını satış bedeli 150,00 ( Yüz Elli) TL’dir. Bu bedel Birliğimizin Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki 28505663-5001 nolu vadesiz hesabına yatırılarak veya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe yetkilisine satış bedeli ödenerek, makbuz ile birlikte İhale dosyası alınır.
     14.İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz.
      15. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2), (3), (4) ve (5) bentlerindeki belgeleri ayrı, ayrı sunmaları gerekir.
    16.4734 sayılı Kamu ihale kanununun,4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici ve sürekli kamu İhalelerine katılmaya yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı:Kapalı
Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
      1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
7.Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
8.Şavşat ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından dolayı sözleşmesi feshi edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde  7-İhale Dökümanının Nerde Görülebileceği ve Hangi bedelle Alınacağı
İhale Dökümanının Görülebileceği Yer
:
Artvin Web,Şavşat web,Hükümet Konağı,Belediye,KHGB
İhale Dökümanının Bedeli
:
150,00 ( Yüz Elli) TL
İhalenin Yeri
:
Şavşat Kaymakamlığı -Makam Odası
İhale tarihi
:
01.07.2016
İhale Saati
:
10.00
7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 8- Kesin Teminat
8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle               %6(yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.
8.2
- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 
8.3-Alınan geçici teminat ihale üzerinde kalmayanlara hemen iade edilir. İhale üzerine kalan yükleniciden toplam bedelin yüzde altı (%6) oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir.
Madde 9-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.          
2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.          
3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.           
4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz  
Madde 10- Yazılı Teklif İstenmesi          
  1.  Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.          
  2. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.   
  3. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
 
 
11-Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 12- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi          
  1. İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal edilebilir.         
  2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.          
  3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir
Madde 13- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
 Madde 14-    İdarenin serbestliği:
 1-  İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.
01/07/2016
İLAN OLUNUR
Copright 2013 © Şavşat Kaymakamlığı. Site Tasarım Hasan Tekin
T.C. ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞI @ Kurumsal İnternet Sitesi. Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Şavşat Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2013 ©