İHALE İLANI
Şavşat Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından
Artvin Şavşat Kurudere Köyü İçme Suyu Yapımı ve Onarımı, Çayağzı Köyü 20m3 Depo ve 2 Adet Maslak, Çamlıca Köyü
10m3 Depo, Meşeli Köyü 10m3 Depo Onarımı ve Maslak, Pınarlı Köyü 2 adet Maslak İnşaatları Yapım İşi
( Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir )
1.İdarenin
a)Adı ve Adresi: Şavşat İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği ŞAVŞAT
b)Telefon veya faks no: Tel:0 466 517 31 94
 Faks:0466 517 31 94
2. İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü, miktarı: : İçme Suyu Hattı, Betonarme Sanat Yapıları
 ve Depo Maslak İnşaatları
b)Yapılacağı yer :
Artvin İli Şavşat İlçesi Pınarlı Köyü, Meşeli Köyü, Çamlıca Köyü, Kurudere Köyü, Çayağzı
Köyü
c)İşe Başlama Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d)İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 80 takvim günüdür.
3.İhalenin
a)Yapılacağı yer : Artvin İli Şavşat İlçesi Şavşat Kaymakamlığı-Makam Odası
b)Tarih ve Saati : 13.06.2018 10.00
c)İhale dokümanının görülebileceği yerler : Artvin Web. Şavşat Web. Hükümet Konağı. Belediye Başkanlığı KHGB
Madde 4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ( 2018 yılına ait )
3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
5.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.İhale tarihi itibari(30 gün içinde alınan belge) ile mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kesinleşmiş
sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
7.İhale tarihi itibari (30 gün içinde alınan belge) ile mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
8.Mesleki ve Teknik Yeterliliğine ilişkin belgeler (İş Bitirme ve/ veya İş deneyim belgesi) İş bitirme belgesi vereceği Teklifin %
30’undan az olmayacak şekilde aynı iş veya benzer işlere ait olacaktır. İş bitirme olarak( Köprü, Menfez, Sanat Yapıları i İnşaatları
vb.) İş deneyimi olarak mimarlık, inşaat mühendisliği diplomaları geçerlidir.
9.Teklif bedelinin en az %3(Yüzde üç) ‘ü tutarında Teminat Mektubu veya Birliğimizin TC Ziraat Bankası Şavşat Şubesi
nezdindeki 28505663-5001 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
10.Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
11.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi.
 12. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi.
 13. İhale dokümanını satış bedeli 500,00 ( Beş yüz) TL’dir. Bu bedel Birliğimizin Ziraat Bankası Şavşat Şubesi nezdindeki
28505663-5001 nolu vadesiz hesabına yatırılarak veya Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhasebe yetkilisine satış bedeli ödenerek,
makbuz ile birlikte İhale dosyası alınır.
 14.İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 15. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2), (3), (4) ve (5) bentlerindeki belgeleri ayrı,
ayrı sunmaları gerekir.
 16.4734 sayılı Kamu ihale kanununun,4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümleri gereğince geçici ve sürekli kamu İhalelerine katılmaya yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname.
Madde 5- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı: Kapalı
Madde 6- İhaleye Katılamayacak Olanlar
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere
katılamazlar:
 1. 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve
hükümlü bulunanlar.
2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
3. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
4. Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla
görevli olanlar.
5. (3) ve (4) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları ve evlat edinenleri.
6. (3), (4) ve (5) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim
şirketler hariç).
7.Kamu ihalelerine katılmaya yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
8.Şavşat ilçesi ve diğer Köylere Hizmet Götürme Birliklerinden daha önce iş almış ve süresi içerisinde işi tamamlayamadığından
dolayı sözleşmesi feshi edilmiş olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklamalara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun
tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir
kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 7-İhale Dökümanının Nerde Görülebileceği ve Hangi bedelle Alınacağı
İhale Dökümanının Görülebileceği Yer :
Artvin Web, Şavşat Web, Hükümet Konağı, Belediye,
KHGB
İhale Dökümanının Bedeli : 500,00 ( Beş yüz) TL
İhalenin Yeri : Şavşat Kaymakamlığı -Makam Odası
İhale tarihi : 13.06.2018
İhale Saati : 10.00
7.2-Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere bizzat verilir. Son teklif verme saatine kadar İdareye
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7.3-Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 8- Kesin Teminat
8.1-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6(yüzde
altı) oranında kesin teminat alınır.
8.2- İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
8.3-Alınan geçici teminat ihale üzerinde kalmayanlara hemen iade edilir. İhale üzerine kalan yükleniciden toplam bedelin yüzde altı
(%6) oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir.
Madde 9-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
1- Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü
basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle
birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
2.Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine
uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı
yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya
üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.
3-Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sona verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve 
tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve
bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4-Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
Madde 10- Yazılı Teklif İstenmesi
1. Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin ihalelerinde, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada
bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir.
2. Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi
veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir.
İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
3. Üzerine ihale kalan istekli ile Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlere ait sözleşme imzalanacaktır.
11-Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 30(Otuz) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu
belirtilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 12- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
1. İhale dokümanında yer alan belgelerde ilgili birliğin gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi
mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale, ihale saatinden önce birlik tarafından iptal
edilebilir.
2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ihale ilanındaki usulle ilân edilerek
duyurulur. İhalenin iptal edildiği ana kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal
edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin
iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
3. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir
Madde 13- Fiyat Farkı: Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 14- İdarenin serbestliği:
1- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2- Köylere Hizmet Götürme Birliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu ve 4735 sayılı Kamu ihale
Sözleşmeleri Kanununda belirtilen yasak ve cezalara ilişkin hususlara tabi olup, diğer hususlara tabi değildir.
13.06.2018
İLAN OLUNUR